چند محتوایی

جزئیات امتحانات دانش‌آموزان مناطق سیل‌زده و پرداخت مطالبات فرهنگیان

وزیر آموزش و پرورش گفت: امتحانات دانش‌آموزان پایه دوازدهم مناطق سیل‌زده سه نوبتی شده است و یک مرتبه در خرداد، یک مرتبه در تیر و نوبت سوم در شهریورماه امتحان می‌دهند و در هر نوبتی که نمرات قابل قبول کسب کنند، به عنوان قبولی خرداد ماه در نظر گرفته می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: امتحانات دانش‌آموزان پایه دوازدهم مناطق سیل‌زده سه نوبتی شده است و یک مرتبه در خرداد، یک مرتبه در تیر و نوبت سوم در شهریورماه امتحان می‌دهند و در هر نوبتی که نمرات قابل قبول کسب کنند، به عنوان قبولی خرداد ماه در نظر گرفته می‌شود.

صفحه‌ها