98/3/8
تعداد نظرات:0
12:27
شماره مطلب:13983836021
-A A +A

خبر خوش برای صاحبان ایده‌ها و تجربه‌های آموزشی و تربیتی

جشنواره ایده‌ها و تجربه‌های آموزشی و تربیتی «ایتات»، با هدف تقویت خلاقیت و ارتقا توانمندی معلمان و مربیان و اساتید شروع به‌کار کرده است و به نه نفرات برتر، جوایز نقـدی بـرای حمایـت از اجرایـی شـدن ایده یـا ترویج تجربـه‌هایشـان، تعلق خواهـد گرفت.

به گزارش بیست؛ جشنواره ایده‌ها و تجربه‌های آموزشی و تربیتی «ایتات» با هدف تقویت خلاقیت و ارتقا توانمندی معلمان و مربیان و اساتید شروع به کار کرده است که در کنار آن، فرهنگسازی تقویت شأن اجتماعی فعالیتهای تربیتی و آموزشی، ایجاد شبکه ارتباطی فعالان حوزه تعلیم و تربیت، شناسایی نیروهای  خلاق عرصه تعلیم و تربیت و گردآوری ایده‌های تربیتی نوآورانه نیز دنبال می‌شود.

در این جشنواره، ایده‌ها و تجربیات آموزشـی و تربیتی از سراسـر کشـور گردآوری شده و شامل دو مرحله مقدماتی و کشـوری خواهد بود؛ در مرحلـه مقدماتـی جشـنواره ایتات، هر مجموعه آموزشـی (مدرسـه، دانشـگاه، حـوزه و ...) متولـی برگزاری جشـنواره در مجموعـه خـود است و در طـی این جشـنواره معلمـان، مربیان و اسـاتید، ایده‌هـا و روشهای نویـن تربیتـی و آموزشـی خـود را طـی5 تا 10 دقیقـه ارائه می‌دهند و پـس از داوری، سـه ایده برتر هـر مجموعـه به مرحله کشـوری این جشـنواره معرفی خواهد شـد؛ در مرحلـه کشـوری ایده‌هـای ارسال شـده از مرحلـه مقدماتـی و ایده‌هایـی کـه بـه صـورت مسـتقیم بـه جشـنواره کشـوری ارسـال می‌شـوند، توسـط صاحبنظـران و فعـالان حـوزه تعلیـم و تربیـت داوری خواهـد شـد.

شـرکت‌کنندگانی که ایده آنها در مرحله داوری کشـوری پذیرفته شـود، برای شـرکت در دوره آموزش «شـیوه ارائـه» دعـوت می‌شـوند و در نهایـت شـرکت‌کنندگانی که ایـن دوره را بـا موفقیت بگذرانند، امـکان ارائـه در روز جشـنواره را خواهنـد داشـت و از میـان آنـان نفرات برگزیـده نهایی انتخاب شـده و جوایز نقـدی بـرای حمایـت از اجرایـی شـدن ایده یـا ترویج تجربـه‌هایشـان، تعلق خواهـد گرفت.

در مرحلــه مقدماتــی جشنواره، شــاخصهای موردنظــر بــرای داوری هــر طــرح، نــوآوری طـرح و ایـده، قابل اجـرا بـودن آن، کیفیـت و پختگـی ایـده یـا تجربـه و درنهایـت روش ارائـه و تبییـن طـرح خواهد بود؛ ایده‌هایـی کـه از طـرف معلمـان و مربیـان مطـرح می‌شـوند، توسـط گـروه داوری بررسـی می‌شـوند و تعــدادی از ایده‌هــا کــه شــاخصهای لازم را بــه دســت می‌آورنــد، در روز جشــنواره مقدماتــی توســط شـرکت‌کننـده و یـا ایده‌پـرداز ارائـه خواهنـد شـد؛ تعییـن داوران مرحلـه مقدماتـی نیـز برعهـده هـر مجموعـه آموزشـی است.

آخرین مهلت ارسال آثار برای این جشنواره، 22خرداد است و بعد از برگزاری دوره آموزشی شیوه ارائه برای ایده‌پردازان برگزیده، جشنواره کشوری ایتات، در شهریور امسال برگزار خواهد شد.

در زمســتان ســال 1396 نیز یــک دوره به‌صــورت مقدماتــی، جشــنواره ایتــات برگــزار شــد کــه طــی ایــن رویــداد از میــان 40 ایــده ارســال شـده از مخاطبیـن دوره کرامـت و معلمـان مجتمـع فرهنگـی آموزشـی امــام صــادق علیه السـلـام، تعــداد 8 ایــده به عنــوان ایده‌هــای برگزیــده، در 15 دقیقــه بــه تشــریح ایده‌هــای خــود پرداختنــد و سـه نفـر بـه انتخـاب هیئـت داوران و یـک نفـر بـه انتخـاب مخاطبیـن برگزیده شــده و هدایــای نقــدی دریافــت نمودنــد.

افزودن نظر جدید

انتشار دیدگاه به معنای تایید آن نیست . نظرات توهین آمیز منتشر نمی شود .
Image CAPTCHA
لطفا کاراکترهای تصویر را در کادر بالا وارد نمایید.